Be the best version of yourself !!!

05 April 2015

Det här blir ett inlägg om att vara sig själv. Världen blir alltmer ytlig och värderingar i samhället som girighet, ytlighet och falskhet verkar blivit dygder, istället för svagheter. Det är fritt att döma människors utifrån deras yta, utan att överhuvudtaget känna människan man dömer. Känslan jag ofta får är att det är vänliga och vackra människor, som ständigt ska ifrågasättas och dömas. Är det avundsjukan som är människors främsta drivkraft idag? Är det ok att ljuga, vara otrogen och trycka ner människor, för att hävda sin egen person genom att minimera en annan?

Jag står för att jag har en uppfostran som vilar på värderingar som vänlighet, skydd av de svaga, att våga vara medmänniska och att alltid vara den bästa person jag kan vara. Många religioner vilar på att man ska vara den bästa versionen av sig själv, även om jag inte är religiös. Det är viktigt för mig att inte ljuga, inte vara otrogen, inte involvera mig i människor som är falska och själviska. Ibland har jag såklart gjort fel val i livet, men jag har lärt mig av dessa och gått vidare ännu starkare och lärt mig att bryta sådana relationer men människor omkring mig allt snabbare.

Mitt liv är kontrollerat av mig själv. Jag lever det liv jag själv väljer. Med det innebär att jag dömer inga människor utan låter dom visa vilka dom är, jag äter hälsosamt och tränar med måtta för att känna mig stark. Jag har aldrig varit full, aldrig tagit ett bloss på en cigarett och aldrig provat en drog.

Mitt inre och mitt yttre kan uppfattas som om jag är annorlunda. Men är inte annorlunda synonym med unik? Jag är stolt över att vara jag, stolt över att inte ha något artificiellt i varken mitt yttre eller inre. Stolt över mina drivkrafter, att mina studier går ypperligt och att jag får chans att göra roliga jobb med möten med kreativa och starka människor. Men framförallt är jag stolt över att alltid försöka vara vänlig och omtänksam samt att fokusera på det bra i människor. Det är inte så svårt!

This will be a post about being yourself. The world is becoming increasingly more superficial and values ​​in society as greed, shallowness and falsehood seems sometimes become virtues, rather than weaknesses. It seams free to judge people based on their surface without ever knowing them. The feeling I often get is that there are the kindest and most beautiful people, who constantly gets questioned and judged. Is it jealousy that is people's main driving force today? Is it okay to lie, cheat and suppress people, to assert ones own person by minimizing another?

I stand for having an upbringing that rests on values ​​such as kindness, protection of the weak, to dare to be the fellow person and to always be the best person as I can be. Many religions rests on that one should be the best version of oneself, even though I'm not religious I have strong values. It is important for me not to lie, not to cheat, not to get involved with people who are false and selfish. Sometimes I ofcourse make the wrong choices in life, I am only human, but I've learned from my mistakes and moved on even stronger. That has learned med to breakrelationships with such people sooner than later.

My life is controlled by myself. I live the life I choose to live. With it means that I judge no people without letting them show who they are first. I eat healthy and exercise in moderation to feel strong. I've never been drunk, never taken a puff on a cigarette and never tried a drug.

My mind and my appearance can be perceived as if I am different. But is no different synonymous with unique? I'm proud to be me, proud of not having anything artificial in neither my external or internal. Proud that my studies are excellent and I get the chance to make fun jobs, meeting creative and strong people. But above all, I am proud that I always try to be kind and considerate. It's not that hard!

Me, in a picture I never would put on Instagram or Facebook, my body is my own! No need for photoshop or filters, all natural, and absolutely no need for likes. I am content thats the main thing :)

I just wanna show once, that you can make whatever you want to achieve in life, inside and outside, its up to you.  And you can look however you want to, its up to you too.


2 COMMENTS
alice
06 April 2015 18:03
D,
Hoppas du med det menar unik, insida och utsida :)

D
05 April 2015 23:27
Du är överjordisk tamejfan :) :) :)