Menswear - gang mentality

18 June 2016

 

 

 

Raf Simons ss 2017. Picture from Pitti Immagine Uomo

 

 

För att förstå utvecklingen av manligt mode, så är det viktigt att se vad det innebär att tillhöra och vara accepterad av sitt samtida samhälle. Utan den bakgrunden skulle det vara omöjligt att se hur mäns mode markerar motstånd mot antingen samhället och/eller en viss maktstruktur.

Mode och män genom historien har bl.a. skrivits om i The Men´s Fashion Reader, Peter McNeil och Vicki Karaminas i vilken författarna slår fast att studier av mode under lång tid, bland annat mäns mode, ger god vittnesbörd om att kläder genom historiska personer skapade utseenden och cementerade allianser. Mode anses vara en komplex social del som utmanar till att reformera det manliga utseendet och ibland används mode genom utövande av sin makt. Män har också använt sitt utseende som en strategi för vägran eller ointresse inför den dominerande kultur som omger dem.

Det finns såklart flera exempel på hur mäns mode kan markera ett motstånd mot gällande maktstruktur. Mode och anti-mode har ofta följt varandra genom att det funnits en highfashion version av en demokratisk antimodetrend. Ett exempel på detta inom modehistorian är denim. Det började med att modehus, som exempel Givenchy, gjorde highfashion kollektioner av jeanstyg. I och med detta vann highstyle modekrafterna över antimode stilen och denim blev ett modefaktum. Ett annat exempel på att markera motstånd mot makten vad det gäller manligt mode är plysch och sammet som på 1970- talet gjordes till unisexmaterial som en protest mot det rådande modet, kostym. Den syftade också till uppmärksamma den ”mjuka” samhällslinjen med kvinnlig jämlikhet och fokusering på mjuka värden humana värden.

Kanske är det därför vi ser en sådan stor förändring i modeskaparnas syn på manligt mode? Unisex -visningar, nya materialval och mycket antimode. Globaliseringen och en omvärld i obalans med många konflikter och inte minst alla attacker på människans grundläggande rättigheter avspeglar sig såklart i modet och kommer fortsätta göra det.

Jag läste en intressant artikel on-line på www.buisnessoffashion.com av Angelo Flaccavento. I artikeln diskuterar han rådande subkulturer och hur modevärlden i denna del är uppdelad i små öar av tillhörigheter. Intressant och givande!

 

In order to understand the development of male fashion, it is important to see what it means to belong and be accepted by the contemporary society. Without this background it would be impossible to see how men's fashion marks resistance to either the community and / or a certain power structure.

Fashion and men throughout history has been written about in ”The Men's Fashion Reader” by Peter McNeil and Vicki Karaminas where the authors state that the study of fashion during a long period, including men's fashion, provides a good testimony of how clothing through historical figures created appearances and cemented alliances. Fashion is considered a complex social part that challenges to reform the male appearance and sometimes fashion is used to exercise power. Men have also used appearances as a strategy for refusal or disinterest in the face of the dominant culture that surrounds them.

There are of course several examples of how men's fashion mark a resistance to the current power structure. Fashion and anti-fashion has often followed each other in that there has been a high fashion version of an anti-democratic fashion trend. An example of this in fashionhistory is denim. It began with fashion houses, such as Givenchy, made high fashion collections of denim. In doing so, the high style fashion forces won over the anti-fashion style and denim became a fashion fact. Another example to mark a resistance to power in terms of male fashion is plush and velvet which in the 1970s was made into unisex materials as a protest against fashion in that time,  men's suits. It also aimed to draw attention to the "soft" social line as female equality and focus on soft ​​human values.

Perhaps that is why we see such a big change in fashion designers vision of male fashion? Unisex fashionshows, variety of material and much anti-fashion. Globalization and a world out of balance with many conflicts and not least all the attacks on the fundamental human rights gets reflected obviously in fashion and will continue to do so.

I read an interesting article online at www.buisnessoffashion.com by Angelo Flaccavento. In this article, he discusses the prevailing subcultures and how the fashion world, in this part, is divided into small islands of belongings. Interesting and rewarding!

 


0 COMMENTS