A fashionscientific way of looking at Fergies "Milf"

02 July 2016

 

 

 

I ”Bound to Please: A History of the Victorian Corset” av Leigh Summers har författaren visat på hur korsetten spelat en stor roll för att konstruera, definiera och stärka kvinnors förståelse av sig själva som kvinnor och som sexuella varelser. Också, som kvinnor i förhållande till män och samhället i stort. Summers avsikt med boken var att identifiera och åskådliggöra de olika sätt korsetter förtryckte kvinnor både fysiskt och känslomässigt. Hon menar att målet med korsetten var att se till att oregerliga kvinnliga köttet "stannar kvar" och därmed i förlängningen att kvinnan, potentiellt oregerlig och motsträvig av naturen, skulle hållas på plats. När Summers undersökt vilken roll korsetter spelat i medvetandet och livet för kvinnor under den viktorianska tidsepoken, fokuserade hon på hur korsetter straffade, reglerade och skulpterade den kvinnliga formen från barndomen och tonåren, genom graviditeten till ålderdomen. Författaren skriver om hur konstruktioner i stål och ben skadade kroppen och underminerade den psykiska hälsan och hur detta var en avgörande faktor i image uppbyggandet av medelklasskvinnor som psykiskt undermåliga varelser. Kvinnor "instängda i korsetter" från barndom till vuxen ålder drabbades fruktansvärt av en rad kort- och långvariga sjukdomar och skador, både psykiska och fysiska. Det är inte förvånande att "sjuklig känslighet" följde många kvinnor vars kroppar utsattes för enormt kroppsligt tryck via korsetten. Depression, ångest och oro var det mentala arvet av långvarig användning av korsetter. Men det innebar också fysisk påverkan som illamående, kräkningar, ätstörningar, huvudvärk, sjukdomskänsla, bröst-och ryggsmärtor, brutna revben och allvarliga livmodersstörningar. För majoriteten av reformister och feminister representerade korsetten en "schackel of slavery”

Robust och god hälsa ansågs vid den tiden vara en överträdelse av gränserna för acceptabel kvinnlighet. Kvinnlig kraftlöshet, å andra sidan, var ett tecken på skönhet, särskilt i finare kretsar. Faktum är att plagget var avgörande för att framställa och upprätthålla en sårbar kvinnlighet som män funnit så bedårande. Fram till de sista decennierna av artonhundratalet var den stereotypa kvinnligheten präglad av instabilitet, en konstruktion som i sig var i direkt opposition till sin maskulina binärt som identifierades av styrka, mod och förmåga.

Det finns människor som ser på korsetten annorlunda. Vissa har argumenterat, bl.a. Kunzle, att kraftigt insnörda kvinnor inte alls var passiva eller machosistiska offer av patriarkatet, utan att de in facto var socialt och sexuellt självsäkra. Kunzles menar t.ex. att kvinnor, i större utsträckning än män, har använt sin sexualitet för att klättra på den sociala stegen och att hårt indragna korsetter gav en sexuell njutning som gick emot den dominerande normen av synen på de viktorianska kvinnor som är asexuella.

Min egen syn är att jag är inte på något sätt är emot att försköna kroppen på olika sätt som genom god hudvård, träning, äta rätt eller varför inte viss plastikkirurgi. Vad jag är emot är det insnörda kroppen och kvinnor som inte kan andas och tillåter kvinnan leva normalt. Kvinnor som artificiellt bygger upp enorma stjärtar och samtidigt minimala midjor. Vissa kvinnor snörjer inte bara in sig, de t.o.m opererar bort de nedersta revbenen. Det som jag reagerar också på är vad man ger för signaler till yngre generationer och vilka förebilder unga bör ha. Horribelt!

Fergies video är däremot hur ball som helst! (Även om min blick stannade till på den onaturliga midjan som är grunden till min reaktion och kopplingen till korsettens historia) Stylingen är oootrolig och kunde inte gjorts mer självsäkert. Då är det ju en svensk som ligger bakom såklart, Bea Åkerlund. Sverige har alltid ett finger med när det gäller att synas på världens modescen eller hur? :)

 

In "Bound to Please: A History of the Victorian Corset" by Leigh Summers, the author has shown how the corset played a major role in the design to define and strengthen women's understanding of themselves as women and as sexual beings. Also, as women in relation to men and to society at large. Summers intention of the book was to identify and illustrate the different ways corsets oppressed women both physically and emotionally. She believes that the goal of the corset was to ensure that the female flesh "stays in place" and thus, by extension, to the woman, potentially unruly and recalcitrant nature, would be kept in place. As Summers investigated the role played by corsets in the minds and lives of women during the Victorian epoch, she focused on how corsets punished, regulated and sculpted the female form from childhood and adolescence through pregnancy into old age. The author writes about how the design structures made of steel and bones injured the body and undermined the mental health and how this was a decisive factor in an image building of middle class women as psychologically inferior beings. Women 'trapped in corsets" from childhood to adulthood suffered terribly by a series of short- and long-term illnesses and injuries, both mental and physical. It is not surprising that "morbid sensitivity" followed many women whose bodies were subjected to enormous physical pressure by the corset. Depression, anxiety, and concern was the mental legacy of prolonged use of corsets. But it also meant physical effects such as nausea, vomiting, eating disorders, headache, malaise, chest and back pain, broken ribs and serious uterine disorders.For the majority of reformists and feminists represented a corset "shackles of slavery"Robust and good health was considered at the time to be a breach of the limits of acceptable femininity. Female weakness, on the other hand, was a sign of beauty, especially in upper circuits.The fact is that the garment was critical to produce and maintain a vulnerable femininity that men found so adorable. Until the last decades of the nineteenth century was the stereotypical femininity marked by instability, a design that was itself in direct opposition to his masculine binary identified by strength, courage and ability.

There are people who look at the corset different. Some have argued, among others Kunzle, that these women using corsets were not at all passive or victims of patriarchy, instead that they in fact were socially and sexually assertive. Kunzles mean that women, to a greater extent than men, have used their sexuality to climb the social ladder and corsets gave a sexual pleasure that went against the dominant norm of the view of the Victorian women as asexual.

My own view is that I am not in any way opposed to beautifying the body in ways that good skin care, exercise, eat right, or why not some plastic surgery?What I am against is the controlled body making women not being able to breathe freely and live normally. Women who artificially build up huge asses while trying to have minimal waists. Some women does not only tie there body they go to the extent of having surgery to get rid off their lower ribs. There is also the thing about how I react about choosing what signals to give to younger generations and being a role model as young people should have. Horrible!

Fergie's video, however, is awesome anyway! (Even though my eyes got caught on the abnormal waist and the history of the corset that is the reason for this blogpost). Styling is freakin amasing and could not have been made more confident. Then that it makes me proude it is a Swedish stylist/artist, Bea Akerlund, behind the styling. Sweden always has a finger when it comes to appear on the world fashion scene, is it now so? :)

 

 

 

 

 

 

Pictures breathheavy.com and etonline.com

 

 


0 COMMENTS