answers about my fashion studies

25 July 2016

 

 

 

Återigen har jag blivit ombedd och förklara min utbildning. En väldigt eftertraktad utbildning vid Stockholms Universitet som håller hög standard internationellt. Min utbildning är en produkt av modevetenskapliga och etnologiska studier som kommer avslutas med en uppsats och en fil.kand i höst. De som säger att utbildning och en universitetexamen är onödig, har inte utbildat sig och har ingen examen. Högre utbildning är ett kvitto på en satsning, ett intresse och förmågan att analysera på en högre nivå. Utbildning är att göra smarta drag, som i schack.

Just inom modevetenskapen så ser man just på mode i olika sammanhang. För att förklara det på enklast sätt så kan jag berätta att när man läser ekonomi på universitetet så läser man om alla marknader på ett övergripande plan. Jag läser ekonomiämnen som t.ex. nationalekonomi, ekonomisk historia och utveckling samt marknadsföring, där jag enbart fokuserar på modemarknaden vilket gör kunskapen till en spetskompetens. Andra ämnen som studerats är t.ex. historia och samhälle också enbart kopplat till modet, vilket innebär att jag på ett djupt plan erhållit kunskap om historia och nationalitet/etnicitet och dessa komponenters vikt inom modet både historiskt och nutida. Även den naturliga kopplingen till konst är närvarande, hur modet har påverkat olika konstformer och vice versa. När det gäller media och social kommunikation har även de ämnena studerats djupt och inom modeområdet specifikt vad det gäller mediavärlden t.ex. inom social media och tidningsbranschen. Även kurser som rör materialanalys och textilier samt en specialkurs inom lyxmodeområdet och vad som styr våra begär har varit väldigt givande kurser.

Kopplingen till etnologin är fullkomligt naturlig, efter att ha undersökt och studerat sociala relationer människor emellan och vad som påverkar oss i vår omgiving och media dagligen. Jag har valt kurser som undersökt på djupet hur människan och dess identitet uppfattas av andra och hur man kan påverka denna uppfattning. Även olika perspektiv på olika sociala tillhörigheter och hur den omgivande kulturen påverkar människan och analyser inom dessa områden har fått mig att förstå mode på ett helt annat sätt än vad jag tänkt mig uppnå innan jag kommit långt in i min utbildning, som inom t.ex. subkulturer.

Min framtid inom modebranschen ser jag som mycket god. Jag har toppbetyg och är en person som specifikt studerat mode och sociala relationer i nära 3 år. En utbildning som ger ett helt annat djup inom just modebranschen, till skillnad mot andras val att studera mer övergripande inom ekonomi, marknadsföring och media. Hela tiden har jag parallellt med mina heltidsstudier arbetat inom modebranschen: Modell, modeassistent på Sveriges största modemagasin för kvinnor och till en storsäljande modebok av författaren Martina Bonnier, säljare av lyxmodevaror på Imagegroup AB och modeinköpare. Jag hoppas dessa val har gjort mig väldigt attraktiv för mina kommande drömjobb inom modeindustrin? XOXO

 

Again, I have been asked to explain more about my education. A very sought after education at Stockholm University who maintains a very high standard internationally. My education is a product of fashion scientific and ethnological studies that will conclude with an essay and a BA during upcoming fall. Thoses who says that education and an university diploma is unnecessary, have not got one. High education is a receipt on an investment, an intrest and proof an ability to analyzie in a deeper perspective. Education is to do smart choices, almost like winning in chess.

In fashionscience we look soley on fashion in different contexts. To explain it in the simplest way I can tell you that when you study economics at University you study all the markets in a avarage comprehensive level. I read economics topics such as social economics, economic history/development and marketing, where I only focus on the fashion market, making it an deep competens. Other topics studied are for instance history and society, thats also linked to fashion, which means that I carefully received competence in the history and nationality / ethnicity topics and weight these components in the fashion context both historical and contemporary. Even the natural connection to art is present, how fashions has, and does, influence different art forms and vice versa. When it comes to media and social communication also in that area I have studied thruly which has the result as a somewhat expertise in the field of fashion in terms of the media world for example in social media and magazine industry. Also courses related to materials analysis and textiles as well as a special course in luxuryfashion area and what controls our desires has been very rewarding courses.

The link to ethnology is quite natural, as it is the study of social relationships between people and how it is affecting us every day. I have chosen courses that explored deeply on how people and their identities are perceived by others and how to influence this perception. I even studied different perspectives of different social identities and how the surrounding culture affects humans. Qnalyzes in these areas has led me to understand fashion in a completely different way than what I ever thought before I came this far in my education.

My future in the fashion industry looks very good. I have top grades and is a person who specifically studied fashion and social relations during almost 3 years. An education that gives a completely different depths in the right fashion industry, unlike the choices of others studying the broader financial, marketing and media.

While studying fulltime I have worked all the time in the fashionindustry with modelling, as a fashionassistent at Swedens largest fashionmagazine for women and for a fashionbook by author Martina Bonner, selling luxury goods at Imagegroup AB and being a fashion appareral buyer. I hope this has made me very attractive for a future dreamwork in the fashion industry? XOXO

 

 

 


0 COMMENTS