Bye University - Hello career

17 October 2016

 

 

 

 

Nästa vecka har jag min sista tentamen, därefter uppsatsen och sen i slutet av året är min fil.kand i modevetenskap klar! Vilken resa det har varit :) Jag hade tur att antagningen till fil.kanden den här hösten var baserad på hur höga betyg man haft inom modevetenskapen och eftersom jag snittar över B, så blev jag antagen (istället för de som t.ex. har flera tidigare akademiska examen). Satsningen för mig har nästan uteslutande varit modevetenskap. Problemet är att det är ett så nytt ämne så arbetsmarknaden har inte hängt med i utvecklingen i Sverige, eller kanske snarare makten inom modebransch inte har hunnit få kunskap i ämnet. När människor får veta att man studerar mode vid universitetet, så är ofta följdfrågan: design eller textil? Modevetenskap verkar helt okänt, tyvärr även för många inne i modebranschen.

Modevetenskaplig utbildningen på universitetsnivå innebär ett djupare akademiskt sätt att se på och analysera mode genom. Det är inte en ren och kort stylist- eller esteonom yrkesutbildning, utan det är en djup och svår vetenskapligt akademisk utbildning. Modevetenskapen går in i så många andra utbildningar som t.ex att vi lärt oss genom ekonomiska studier att analysera och förutse just modemarknaden specifikt, istället för hela ekonomin som man studerar om man väljer att bli civilekonom. Vi går också in i pskologiämnen i det sätt vi närmar oss känslan av att bära "rätt kläder" och att t.ex. skapa identiteter visuellt. Historia är ett stort ämne där vi bl.a. analyserar modets roll i att skapa nationaliteter, vilket är en stor trend idag och ett av de viktigaste greppen vid byte av designer för stora modehus, dvs att hitta kärnan/historien i modehuset. Moderniteten som är så viktigt del av modet har ofta fått en central roll. Globaliseringen för tillverkning och försäljning på den enorma modemarknaden och modets förändrade villkor och de nya hinder och möjligheter som finns i framtiden är också ämnen som en modevetare diskuterar och utvecklar. Hållbarhet och materialval har diskuteras djupt i kurserna. Modevetare har också djup kunskap om PR, tidningsbranschen, filmbranschen och sociala medias roll för modet, bl.a. hur konsumenter påverkas och varför, samt självklart hur man med kunskap kan styra denna påverkan. 

Fler ansvariga inom modebranschen borde skaffa sig kunskap om, och inse djupet i, denna relativt nya akademiska utbildning! Branschen skulle då få en boost och bli ett föredöme för andra länder i utvecklingen av mode inte bara via design utan även via modekunskap, PR och ett nytt och djupare analyserat konsumentperspektiv och självklart utveckling av konstformen mode i sig.

Nu är det dags för mig att börja tänka på framtida yrken. Som jag ser det nu är det PR eller modemagazine som lockar mig mest:) PR, som bl.a. genom ett bättre analysarbete skulle kunna bli betydligt mer socialt konsumentinriktat än idag. Modemagasin, eftersom jag är väldigt imponerad av flera utländska stora modemagasins analyser av mode och skulle vilja bidra till det för svenska läsare. Så, håll tummarna. Pussen

 

Next week I have my last exame in fashionsscience and thereafter just the essay left and so this year I will have my BA in fashionscience. What a trip it's been :) I was lucky this fall due do that the admission for the BA was based only on the highest marks in fashion science courses and because I have an average above B, I got accepted before those with previous academic examens. Focus has been almost exclusively fashion studies. The problem is that it is such a new subject and the labor market has not kept up with the progress, or rather does not have knowledge of the subject. When people hear that I study fashion at the University, the following question is often; design or textile? Fashionscience seems completely unknown, unfortunately also for many within the fashion industry.

Fashion scientific education at university level involves a deeper academic way to view and analyze fashion. It is not at all to compare with a workeducation as stylist- or esteonom, due to that it is a deep and analytic sientific academic education. Fashionscience as a subject goes into so many other programs that as for example we learn about economic studies and how to analyze and predict the fashion market specifically, instead as the entire global economy in all fields as you study if you choose to become an MBA. We also go into Phd subejcts in the way we approach the feeling of wearing  "right clothes" and how to create identities. History is a big topic which we, among other things, analyzes fashion's role in creating nationalities, a big trend today and a strong factor as fashionhouses change employ new creative designers. Modernity goes alongside fashion as a thread altrough our studies. The globalization of production and sales at the global market and fashion changed conditions and presumed new obstacles and opportunities are also subjects a fashionscience graduate known about and can discuss and develop. Sustainability and fabrics are discussed deeply in the courses. A fashion scientist also has deep knowledge about PR, fashionmagazines, moviebuisiness and social medial roles for fashion, as for example including how consumers are affected and why, as for how to control the consumers and affect them.

More people in powerpositions of the fashion industry should acquire knowledge of, and realize the depth of, this relatively new academic education! The fashionindustry would get a boost and become a rolemodel for other countries in the development of fashion not only by design but also through fashion knowledge, PR and a deeper and more analyzied consumer perspecive and of course development of the art form fashion itself.

Now it is about time for me to think about the future career choices. As I see it at the moment what excites me most is PR or fashionmagazines :) PR, as for I see a big potential in how better analyzes could create a bigger consumer market. Fashionmagazines, as I think the big foreign fashionmagazine and their analyzises about fashion would be a boost if we could provide it to the national fashion magazine readers. So, keep your fingers crossed! xoxo


0 COMMENTS