Dr. Philip Warkander - word!

22 November 2016

 

 

 

 

Det är något speciellt med min lärare från Stockholms Universitet, Modedoktorn Philip Warkander! Det mest utmärkande. förutom säkerheten att modet strömmar genom hans vener, är att jag ser hur han behöver inspireras och engageras inom modet för att få den tillfredsställelse kunskap ger när den utmanas. Hur är det då med utmaningarna i mode Sverige? Inte händer det så mycket där inte, buisness as usual kan man lugnt säga. Samma människor, samma klick som säger exakt det som förväntas av dem vid rätt tillfälle, en grogrund för massmedial uppmärksamhet och social medialikes i samförstånd. Det enda tillägget som finns är de som på ett barnsligt, narcisstiskt och kränkande sätt uttalar sig om olika saker för att få uppmärksamhet och medialt utrymme, eller kanske bara en modeblogg på en bra plattform och lite gratisinbjudningar till fester och visningar?

Skulle någon trampa ordentligt i klaverat någongång, äh sånt händer även när man är medelålders och fortfarande tycker det är okej att säga att man inte visste bättre. Ibland vill jag bara skrika ut, du visste bättre, du valde den vägen för att chocka och därigenom få uppmärksamhet. Du lyckades, nu gör du en pudel och alla jasägare skyller på din konstnärliga frihet. Herregud!

Hursomhelst åter till Modedoktorn, ni kan följa hans emininenta diskusstioner på www.bon.se. Varför inte läsa om hur Philip resonerar kring modeskribenter och modekritiker i dessa två poster: modekritik och reaktionen? Eller om alla människor utsatthet i skolor och på arbetsplatser, önskan att se sammanhang och återgången till modets traditioner kring hantverk i hans artikel "Det meningsfulla arbetet". Även om Philip inte arbetar kvar vid Stockholms Universitet, så är han (tillsammans med Paula von Wachenfeldt) mina absolut främsta inspiratonskällor till mina modestudier, min fil.kand men framförallt acceptansen till att mode är och kommer alltid vara, en livskraft inuti mig! Tack!

 

There is something special with my earlier teacher at Stockholms University, Fashiondoctor Philip Warkander! The most distinguishin beside, the fact I am sure of that fashion runs thru his veins, it that it is clear to me how he need to be inspired and engaged by fashion to get the satisfaction knowledge feels when challenged. Then, how about challenges in fashion Sweden? Not much going on resally, buisiness as usual I might add. Same people, same click that has the voice of one and tells the expected at every moment, a foundation for press attention and ofc socialmedia likes in concensus. The only addition is the one that in a juvenile, narcisstic and offensive way speaks about all and none to get attetion and space of media fame, or they might get a fashionblog in a good platform and some freebees to fashionpartys and fashionshows?

If someone would really cross the border of discency, yeahyeah thing happen even if you are middleaged and still thing it is ok to make an excuse as if you did not know better. Sometimes I just wanna scream, you knew better, you chose that path to chock and thereby get attention. You succeeded, now you ask forgiveness and people you surround yourself with can blame on your artistic freedom. Omg!

Anyway, back to the Doctor of Fashoin, you can read is eminent discussions at www.bon.se. Why not read about how Philip discuss the subject of fashionwriters and fashioncriticism in these two: fashioncriticism and a replay? Or another post about work and bully in school and at work, the urge to find a connection and the return from trends to fashion craftmansship in his article "The fulfilling work". Even though Philip is not working at Stockholms University at this moment, he his surely (as for Paula von Wachenfeldt) my main sources of inspiraton during my fashionstudies, my BA, but above all my own acceptation that fashion is, and will alway be, a lifeforce inside me. Thank you!

 

 

Picture of Dr. Philip Warkander taken from www.nk.se.


1 COMMENT
Ebba
22 November 2016 18:40
Hej Alice, modeblogg äger å den e klart bäst av alla svenska. En fråga bara o det e om du har många läsare? Å varför bloggar du inte på ngn tidning? pözz