how to get into the fashionindustry

13 April 2017

 

 

 

 

Ja, man kan säga att den frågan snurrar i mitt huvud dagligen! Hade jag valt läkarutbildning, civilingenjör, matematiker eller juridik hade det varit inga problem, eftersom det är liksom sånt som släkten arbetar med. Nu valde jag utbildning utefter mitt största intresse, mode! Igår blev jag tipsad om en podcast där några unga modetjejer pratar om hur man får jobb i modebranschen. Jag lyssnade inte hela vägen eftersom podden bestod av orden: exakt, precis, absolut och utan tvekan, i varenda mening. Det var några unga tjejer som ville framhäva sig själva och hela tiden vidimera varandras existens och hur de visste bäst och precis allt om mode. De skrattade högt åt människor som arbetade inom modebranschen i högklackat, vilken miss var nog uttrycket, följt av massa fnissande. Vidare var deras absoluta bästa jobbtips och nummer ett att starta i branschen tidigt, en av dom var 15 år gammal när hon började praktisera. Vidare var det jätteviktigt att kunna koka kaffe, städa och slänga sopor dagarna i ända!

Alltså, jag vill inte sitta här och kritisera. Utan jag tar in vad dessa modemänniskor hade att säga och reflekterar kring det. Det är inga problem för mig att börja med en praktik, tvärtom ser jag en praktik som ett bra sätt att få inblick och erfarenhet! Inte heller har jag några problem alls av att hjälpa till på alla områden runtomkring modet såsom koka kaffe, städa och slänga sopor. Är det så himla hemskt och löjeväckande att arbeta i högklackat, så kan jag skippa det också :) När jag reflekterar kring podden och dess budskap kommer jag direkt fram till,  nu förstår jag! Lite av den där heureka känslan! Modebranschen känns såsom kommunikation och marknadsföring står stilla, tidningarnas upplagor sjunker, PR byråer verkar tänka att "följare" eller "bloggare" innebär ett likatecken med influencers överhuvudtaget och ökad synlighet och med det cash. För mig är här djup erfarenhet från många år i branschen och gärna i kombination med spetsutbildning såsom modevetenskap kommer in. Det vill säga att lyfta blicken, reflektera, analysera, agera och sedan utvärdera. Kunskapen att lokalisera, attrahera, underhålla och bibehålla olika kundsegement på olika nivåer. 

Slutorden för denna gång får bli: Jag börjar alltmer förstå den svenska modebranschen. Frågan är: Förstår den svenska modebranschen vad som är bäst för sin egen utveckling (och då pratar jag inte bara om att positionera sig, utan också krasst att bibehålla och ta nya marknadsandelar inom sin egen branch)? Pussen

 

Yes, you could say that the question is spinning around in my head constantly! Had I chosen educations as medical, engineer, mathematician or law there would have been no problemas, due to that is the kind of educations my extended family is working within. Now, I chose an education along my main interest, fashion! Yesterday, I was tipped off about a podcast where some young fashion girls are talking about how to get a job in the fashion industry. I did not listen to the entire pod because it was mostly consisting of the words: precisely, exactly, absolutely and without doubt, in every sense. There were some young girls who wanted to highlight themselves and constantly certify each other's existence as in a way that they knew best and just about everything concerning fashion. They laughed loudly at people who worked in the fashion industry in high heels, "big fail" was the expression, followed by the three giggling. Further, their absolute best job tips and number one to start woring within the industry was very early , one of them was 15 years old when she started her internship. Furthermore, it was really really important  to make coffee, be a cleaner and being able to take out the garbage all day long!

Thus, I do not want to sit here and criticize. But I take in what these fashion people had to say and reflect upon it. It's no problem for me to start with an internship, on the contrary, I see an internship as a great way to gain insight and experience! Nor have I any problem at all in assisting in all areas around fashion as for example making coffee, cleaning and dispose of garbage. If it is so very awful and ridiculous to work in high heels, I can wear flats too :) When I reflect on the pod and its message, I directly feel like, now I understand! You must know that eureka feeling! The fashion industry seems as communication and marketing has turned stationary, magazine buyers is dropping off, PR agencies seem to think that "followers" or "blogger" has an equal sign and automatically means influencers in general and that visibility has a direct following of cash. For me, a deep experience, from many years in the industry and often in combination with the right education such as fashion studies, makes the difference. That ability and deep knowledge how to precict, reflect, analyze, act and then evaluate. The knowledge to identify, attract, entertain and keep the different customer segment for a specific cause.

The final words of today in this subject will be: I'm starting to increasingly understand the Swedish fashion industry. The question is: Do the Swedish fashion industry really know what is best for their own development (and I am talking not just about the position it hold itself, but also as a way to maintain and capture new market shares in their own segments)? xoxo

 

 


0 COMMENTS