luxury - all about being first?

14 June 2017

 

 

 

 

 

 

Daniel Björk har för Bon skrivit krönikan "Om lyx inte är en dröm - vad är den då?" med underrubriken citatet: ”Att vara snyggast klädd blir inte längre en fråga om att vara snyggt klädd utan om att ha så nya plagg som möjligt på sig.”. Björk för ett resonemang kopplat till den pågående diskussionen inom modebranschen om vad lyx är, eller ska vara, i dagens samhälle. Han tar upp modeindustrin klagomål på den ständigt ökade stressen och snabbheten inom branschen, och hur det intressanta är att det är fråga om en utveckling som till större delen drivs på av kunderna. Innebär detta att det är just så att snabbhet, är kundens idé om vad lyx är i dag, inte exklusivitet? Är det så att om exklusivitet tidigare var en fråga om pengar, så är exklusivitet i dag samma sak som att inte vara tillgänglig för dem som är för långsamma? Björks funderingar är underbara för mig som studerat så mycket just frågor kring definition av lyx och specifikt inom modebranchen. Även mina studier i etnologi och då särskilt människan som kulturvarelse i skapandet av identitet har ofta handlat om diskussioner inom lyxområdet i sig. Är lyx exklusivitet i att vara ensam, eller åtminstonde en av de få, som har möjlighet till en lyxprodukt? Är lyx exklusivitet i en innovationshöjd i modets utformande? Är lyx exklusivitet i hantverksmässighet och kvalitet i en modeprodukt? Jag själv känner att lyx är så individuellt,  så det kan vara en kombination av dessa aspekter, och möjligen fler aspekter som utvecklas genom tiden.

Är det alltså så som Björk resonerar, att vi befinner i en tid där att vara moderiktig innebär – och i förlängningen, vår idé om lyx – helt enkelt att vara en snabb kund? Då är ju inte att vara snyggast klädd längre en fråga om utseende i sig utan att ha så nya plagg som möjligt. Jag frågar mig då om lyx överhuvudtaget går ihop med hållbarhetstänket? Björk diskuterar också om glädjen i att köpa en ny moderiktigt produkt, men att det inte är lika roligt att köpa en likadan sko, säsong efter säsong, även om den kommer i nya färger. Både värdet och glädjen minskar då med produkten, är hans resonemang. Med det sagt menar Björk att "den nya lyxen" handlar om att premiera den snabba kunden – bara den kan vara riktigt modern. Så ambitionerna med att vara moderiktig inom lyxen och drömmen handlar inte längre enbart om pengar, fantasi och glamour. Den handlar om att vara först!

Jag är väldigt tacksam för att bon.se finns för oss som djupdyker i analys av modet och samtal kring människan och modet. Utvecklingen mot lyx sett såsom "snabbt" som det främsta epitetet är jag inte riktigt med på. Även om delar av lyxmodet går i riktningen till att fler kollektioner presenteras under året och med en utveckling till fler kundanpassningar i showrooms istället för på catwalks för att nå denna speed, så är för mig exklusivitet och lyx till största del fortfarande en fråga om innovation, hantverk och kvalitet. Det är det som väcker begär i mig iallafall!  Pussen

 

 

Daniel Bjork has written for Bon the chronichle (in swedish)  "If luxury is not a dream - what is it then?". With the following quote: "Being best dressed will no longer be a matter of being well dressed, instead it will be about having as new clothes as possible." Bjork is reasoning about the ongoing discussion in the fashion industry about what luxury really is, or should be, in today's society. He gives examples as the fashion industry's complaints about the constantly increasing stress and speed in the industry, and how interesting it is that it is a development that is largely driven by the customers. Does this mean that speed is the customer's idea of ​​what luxury is today, not exclusivity? Is it that if exclusivity was previously a question of money and is exclusivity today the same as not being available to those who are too slow? Bjork's thoughts are wonderful for me to read, as me myself having studied so much about the definition of luxury and specifically in the fashion industry. Even my studies in ethnology and especially humans as cultural beings in the creation of identity, has often had the topic as luxury as a concept. Is luxury exclusivity in being alone, or at least one of the few, who have the opportunity to use a luxury product? Is luxury exclusivity in innovation and in fashion design? Is luxury exclusivity in a fashionproduct made by craftsmanship and of a high level of quality? I myself do think that luxury is so individual,  it can therefor be a combination of all these aspects and possibly more aspects that evolve over time.

So, as Bjork argues, are we in a time of being fashionable - and in the long run, our idea of ​​luxury - based simply upon to be a quick customer? Then, to be best dressed is not anymore a matter of appearance in itself, but wearing as new garments as possible. I wonder if luxury at all goes together with sustainability thinking? Bjork also discusses the joy of buying a new fashionable product, but he finds it not as fun to buy the same designer shoe next seasons, even if it comes in new colors. Both the value and the joy decrease with the product, is his reasoning. With that said, Bjork believes that "the new luxury" is about praising the fast customer - only that customer can be truly modern. So the ambitions of being fashionable in luxury and dream are no longer just about money, imagination and glamor. It's about being the first!

I am very grateful that bon.se provides a deep dive into the analysis of fashion and conversation about culture in our time. The trend towards luxury seen as "fast" as the main epithet I'm not really behind. Although, part of the luxury fashion is moving in the direction of more collections presented during the fashionyear and with the development of more customizations in showrooms instead of at catwalks to reach this speed, for me, exclusivity and luxury is still a matter of innovation, craftmansship and quality. That's still what creates my desire anyway! xoxo

 

 

Picture from Alexander McQueen s/s 2010 show "Plato´s Atlantis"

 

 


0 COMMENTS