pink party - gotland

17 July 2017

 

 

 

 

 

Roland Mouret and Herve Leger

 

Zimmermann and Needle & Thread

 

 

 

Ofta när jag funderar på mode kopplat till färgen rosa, funderar jag kring en bok av Fanny Ambjörsson som heter "Rosa - den farliga färgen"" Jag har läst hennes bok hur många gånger som helst. I boken betraktar hon färg utifrån ett kulturvetenskapligt begrepp och menar att färg är ett kulturellt fenomen, alltså något som huvudsakligen får mening i samspelet mellan människor. Färg bär inte bara på ett budskap, utan skapar också mening och sammanhang och påverkar omgivningen. Vad färgen gör och hur vi tolkar den är beroende av vilket samhälle och i vilken tid vi befinner oss. Rosa är inte harmlös och ofarligt utan är en ytterst verksam social motor som bl.a. organiserar och sorterar relationer och identiteter, skapar inne- och uteslutningar och generar motstånd. I fallet rosa menar Fanny att det handlar det ofta om strukturer kring genus (kön), alltså kulturella föreställningar om manligt och kvinnligt. Men också andra gränsdragningar som har och göra med sexualitet, ålder, klass, etnicitet och nationalitet. Dessa kopplingar och kollisioner, gränser och strukturer, gör rosa särskilt lockande att titta närmare på.

Rosa är också ett centralt tema i den samtida diskussionen om barn, genus och jämställdhet. Rosa har ofta genom historien kopplats till vulgaritet, ytlighet, billighet och genom detta betraktats som en symbol där föreställningar om kvinnlighet, arbetarklass och låg status sammanstrålar. Genusskapande innebär i stort att lyckas skapa och upprätthålla rätt sorts relationer. För pojkar har det tycks kräva mod, uthållighet och kanske till och med en lagom dos av världs-från-vändhet för att orka propsa på rätten att få delta i den rosa världen. En möjlig tolkning till att vissa flickor också tar avstånd mot rosa är förmodligen den låga status rosa haft eller har i omvärldens ögon. Inte heller flickor vill nödvändigtvis associeras med låg status. Kanske en kvinnlighet som bara handlar om att vara söt, gullig och kanske, framför allt, att bli betraktad och intresseras sig mest för sitt utseende. Färgen rosa är alltså en sorts markör för ett viss sorts kvinnlighet. Idag, och även om vi tar hänsyn till historia,  är det en förlegad syn att mode, utseende och kläder skulle vara kvinnointressen. Jag håller med Fanny om att den rosa färgen skapar rum och avgränsar rum. Den tänjer också på gränser, kanske gör den motstånd eller skapar alternativa livsrum. Det finns också en rosa politik som huvudsakligen verkar handla om att förändra innehållet i den rosa färgen, alltså att få rosa att associeras med styrka och självständighet snarare än med en svag kvinnlighet.

Nu när årliga "Pink Party" har dresskoden uttalad i färgen rosa, så börjar jag såklart titta runt efter årets outfit för mig! Jag vet inte om det är personlig smak eller att jag klär upp mig både för andra och mig själv som gör att jag har så svårt för starka rosa färgtoner? Varför tittar jag på lite mer diskret rosa modeplagg och accessoarer? Är det för att jag inte vill "sticka ut" för mycket eller är det för att jag vill förknippas med att vara en stark, självständig, intellektuell och välutbildad flicka? Aja, slut med analyser för idag! Här presenteras rosa mode, som jag tycker är superfint att själv bära! Pussen 

 

 

 

 

Aquazzura and Christian Louboutin

Valentino, GUCCI, Valentino and Tom Ford

 


Often when I think of fashion in the connection to the color pink I think about the book "Pink - the dangerous color" by Fanny Ambjörsson. I have read her book so many times in which she sees the color from a culture of scientific concepts and believes that color is a cultural phenomenon, that is something that primarily acquires meaning in the interaction between people. Color carries not only a message but also creates meaning and context and affect the environment. What color do and how we interpret it is dependent on the society, and in what time we live. Pink is not innocuous and harmless, it is an extremely active social engine which includes organizes and sorts the relationships and identities, create indoor and exclusions and generates resistance. In the case of pink Fanny says that it often involves structures of gender (sex) and  cultural beliefs about masculinity and femininity. And other distinctions that have to do with sexuality, age, class, ethnicity and nationality. These connections and collisions, boundaries and structures, are making pink particularly interesting to study closer.


Pink is a central theme in the contemporary discussion regarding children, gender and equality. Pink has often historically been been linked to vulgarity, superficiality, cheapness and through this regarded as a symbol in which the notions of femininity, working-class and low status converge. Gender creation means basically to create and maintain the right kind of relationships. For boys, it seems to require courage, perseverance and maybe even a healthy dose of anarchism  to take the right to participate in the pink world. One possible interpretation is that some girls are also avoiding pink, probably the low status pink has or has had in the eyes of the world. No girl necessarily want to be associated with low status. Perhaps a femininity that is all about being pretty, cute, and perhaps, above all, being viewed and interested in most of his appearance. The color pink is thus akind of marker for a certain kind of femininity. Today, and also with a look back in history,  I think it is an outdated view that fashion, appearance and clothes would be only regarded as women's interests.  I agree with Fanny that the color pink creates room and separates rooms. It also pushes the boundaries, perhaps making resistance or create alternative spaces in life. It is also pink politics that mainly seems to be about to alter the contents of the pink color in the order to get pink to be associated with strength and independence rather than with a weak femininity. 

 

 

Now that the annual "Pink Party" has the obvious dress code, color pink. Therefor I obviously start looking around for this year's outfit for me! I do not know if it's personal taste or the fact that  I dress myself both for myself and others that makes me disagree with strong pink tones? Why do I look after some more discreet pink fashion items and accessories? Is it because I do not want to "stand out" too much or is it because I want to be associated with being a strong, independent, intellectual and well-educated girl? Well-weil, end of analyzes for today! Here, pink fashion is presented, which I think is suitable for myself to wear! xoxo

 

All pictures from www.netaporter.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


0 COMMENTS