tales from the royal wardrobe

02 January 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måndagen spenderades mestadels framför TVn :) Är inte det ganska vanligt efter nyårsfirandet att bara ta det lugnt och hämta ny energi?

Ibland känns det som om allt hänger ihop? För exakt 1 år sedan lämnade jag in min fil.kand uppsats och idag så sändes ett BBC-program som faktiskt fungerat som både jämförelse- och bakgrundsmaterial till min uppsats; För Sverige i Tiden - Kronprinsessan Victoria - Klädsel i kunglig ämbetsutövning:) Syftet med uppsatsen var att forska i vilka modeval Kronprinsessans Victoria gjort till sina offentliga kungliga ämbetsutövningar,  främst ceremonier, under de senaste tre åren baserat på synlighet i media. Syftet med forskningar var att undersöka om Kronprinsessan har använt modet på ett annat sätt än andra kungligheter, historiskt och nutida. Modevetenskapligt undersökte jag också hur Kronprinsessens modeval relaterar till hennes varumärke och image, varvid jag i min studie stött mig på analytiska begrepp som nationalitet, makt, stil, klass och popularitet.

Herregud, vilken underbar dokumentär! I "Kungliga klädkammare" diskuterar Dr. Lucy Warsley relationen mellan mode och brittiska kungligheter de senaste 400 åren. I diskussionen medverkar kollegor som Professor Hearn, konsthistoriker vid College of London, Wallis, kostymhistoriker vid Past Pleasures, North, kurator på Victoria and Albert Museum, Lynn, kurator på Historic Royal Palaces, Behlen och Murphy, kuratorer på Museum of London och Dr. Cole på London College of Fashion m.fl. Så himla spännande diskussioner som knyter an till områden som litteratur, porträttanalys, historiska kläder och kunglig korrespondens och visar den kungliga garderobens viktiga roll för att forma bilden av monarkin. 

Den här BBC- dokumentären var ett enormt stöd i mina forskning och bevisade vikten av analys för genomtänkt garderob hos kungligheter. Det är så himla viktigt för monarkins överlevnad med "rätt klädda" kungligheter, särskilt i dagens samhälle med social media. Det kan låta löjligt att mode är så viktigt för monarkin, men det är ett faktum!!! Det är därför det ska ställas så enorma krav på de som klär kungligheter idag, de måste ha en djup analytisk förmåga och en bildning långt utanför enbart kläder och mode i sig. De måste göra grundliga omvärldsanalyser och inse vad som, kungligheterna genom symbolik i kläder, faktiskt berättar! För att nämna några exempel ur dokumentären; Prinsessan Diana har citeradess från ett tillfälle när hon diskuterade klädval med en designer: What am I communicating if I am wearing this? Engelska Drottning Victoria konstruerade sin egen identitet och var besatt av teater till den grad att hon klädde upp hela hennes familj och vänner på porträtt och till baler, på ett sådant sätt att hon själv skulle ”sticka ut”. (Hennes synlighet och identitetsskapande var anledningen till att hon vann folkets hjärta och gjorde monarkin populär igen). Drottning Victoria inte bara förstod kraften i klädsel, men också kraften i pressen. I dokumentären tas upp hur Drottningen i korrespondens till sin son prins Charles skrev om sin tro på kraften i klädsel och särskilt för personer med hög rang, samt att klädsel visar insidan på utsidan. Hon såg också in i framtiden och att den nya uppfinningen, fotografering, skulle medöra att kungligheter inspekterades närmare än någonsin. Det ges också i dokumentären exempel på när kungligheter klär sig "fel". När de klär sig på ett sätt som inte accepteras av allmänheten och med det medför ett ifrågasättande av monarkin. Det finns egentligen ingen nackdel med att en kunglighet är trendigt klädd. Problemet uppstår när kunglig klädsel sker av okunskap, och/eller nochalans, för hur den uppfattas av åskådarna. Drottning Victoria älskade kläder och var mycket intresserad av mode och även mycket väl medveten om kraften som mode hade i att forma den allmänna opinionen. På alla Drottningens stora offentliga framträdanden bar hon alltid brittiskt mode, ett faktum som alltid uppmärksammades i tidningar där de beskrev hennes kläder från ett speciellt evenemang. 

Nu är ju min fil-kand. i modevetenskap klar :) Jag har funderingar kring att ta en fil.kand i etnologi en termin? Min idé för en sådan uppsats är såklart kungligheters modeval och reaktioner hos den kungliga publiken? Aja, inga studier i närmaste tiden dock :) Till sist vill jag verkligen rekommendera BBC-dokumentären som finns tillgänglig på SVTplay, se den via länk här! xoxo

 

 

 

 

 

This Monday was spent mostly in front of the TV :) Is not it quite usual after the New Year Eves celebration to just relax and regain energy?

Sometimes it feels like everything in the world is connected in some strange way? Just 1 year ago, I submitted my thesis. A thesis that had todays broadcat of a BBC-program that actually served as both comparative- and background material for my thesis; For Sweden in Time - Crown Princess Victoria - Dress Choices in Royal duties :) The object of this thesis was the Crown Princess Victoria's dress choices in her royal duties, primarily ceremonies, during the past three years based upon visibility in media. The aim of the study was to investigate whether the Crown Princess had used fashion in a different way than other royals, historically and contemporary. Fashion scientific I also examined how the Crown Princess fashion choices relates to her brand and image. In my studies I focused on subjects such as nationality, power, style, class and popular appeal.  

Omg, what a wonderful documentary! In "Tales from the Royal wardrobe" Dr. Lucy Warsley's discusses the relationship between fashion and British royalties during the past 400 years. She discusses with experts in this areas as for example: Professor Hearn, art historian at the College of London, Wallis, costume historian at Past Pleasures, North, curator at Victoria and Albert Museum, Lynn, curator at Historic Royal Palaces, Behlen and Murphy, curators at the Museum of London and Dr. Cole at the London College of Fashion, just to name a few. Such wonderful discussions that link to areas such as literature, portraiture and art, historical clothing and even subjects as how royal correspondence show the important role of the royal wardrobe in shaping a monarchy.

This BBC documentary was a huge support in my research and proved the importance of analysis to create a functional closet for royalties. It is so enormously important for the survival of monarchies with "properly dressed" royalties, even more nowadays with social media. It may be ridiculous that fashion is so important for a monarchy, but it's a fact !!! That's why it's should be huge demands on those who should dress royals today. These persons need to have a deep analytical ability and a academic background far beyond clothes and fashion alone. They need to do thorough omniscience analyzes and realize what the royalties through the symbolism of clothing actually is telling! I just want to mention a few examples from the documentary; Princess Diana has been quoted from one occasion when she discussed clothes selection with a creative designer: What am I communicating if I am wearing this? The British Queen Victoria designed her own identity and was obsessed with theater to the extent that she dressed up her entire family and friends before portraits and partys, in such a way that she would "stand out". (Her creation of visibility and identity was the reason she won the heart of the people and made the monarchy popular again). Queen Victoria not only understood the power of clothing, but also the power of the press. The documentary describes how the Queen in correspondence with her son, Prince Charles, wrote about her belief in the power of clothing and especially for people high born, as well as the appearance of clothing showing off the inside on the outside. She also looked into the future and found out that the new invention, photography, would mean that royalty was going to be inspected closer than ever. It is also in the documentary given example when royals have dressed "wrong". When they have dressed in a way that is not accepted by the public and that affects the whole monarchy gravely. There is really no disadvantage that a royality is trendy dressed. The problem arises when royal clothing is done with ignorance, and / or nochalans, for the perception of the spectators (people). Queen Victoria loved clothes and was very interested in fashion and also very well aware of the power that fashion had in the public opinion. In all the great public appearances by the Queen, she always weared British fashion, a fact that was always noted in the newspapers where they described her clothes from a special event.

Now, my thesis is done and I got my BA already in Arts (Fashion Science) :) I have although had thoughts about taking another BA in Ethnology for just a term? My idea for the thesis in Etnology would be about royal fashion choices and the reaction by the royal audience? Well well, no studies in the near future :) At last, I really want to recommend the BBC. documentary available on SVTplay, watch it thru link here! xoxo

 

 

 

 


0 COMMENTS