my ideas of opening up a boutique

29 January 2018

 

 

 

 

 

 

Alexandre Vauthier 

 

 

 

Till Erik! Jag blir alltid glad när jag får frågor om mode. Mitt inlägg är därför till dig. Du pratar om vilka idéer jag skulle ha vid öppnade av en modebutik inriktad på lyxsegmentet och att modebutiken skulle ligga i Stockholm. Det är alltså förutsättningarna för det här inlägget. Här ger jag dig inte bara mina idéer utan även ett urval av looker just nu inför våren/sommaren, även om jag vet att det inte är det som skulle vara aktuellt för dig i inköp eftersom i modebranschen måste man alltid vara aktuell och "steget före". Jag har därför gjort en sorts egen "inriktning" av mode som jag tror saknas i Stockholm idag! Det finns ingen renodlad fest, party och flärd butik i Stockholm idag. De butiker som finns (inte flaggskeppsbutiker) är alltför röriga med en alltför stor variation av produkter. De känns som de inte identifierat sitt kundsegment alls? Omvärlden förändras, allt mer tar e-handel över! Jag tror på att följa med den globala modeförändringen och samtidigt erkänna förändringen inom Sverige och att se de nya kapitalstarka kundgrupper t.ex. från MellanÖstern inte fått tillräcklig identifiering såsom presumtiva kunder. (Därav exempel på looker jag äälskar från Zuhari Murad och Elie Saab) Jag har här lagt upp partylooker inom Ready-To-Wear som passar alltifrån modegurus, rockstars, modeller, parnassen och oss vanligt folk med ett enormt modeintresse :) Butiken bör också erbjuda skor/stövlar som passar lookerna, här känner jag att bara några få märken räcker. Väskor och accessoirer skulle jag hålla mig borta ifrån. Bättre att vara superb på en sak, än att bli spretig initialt anser jag iaf :) Aja, här är ett försök till en stegvis kort introduktion:

1. Du måste börja med att identifiera vilket kundsegment du vill för att skapa en önskan efter just dina produkter och vilja att besöka just din affär. När du identifierat detta kundsegment så gäller det att skapa begär genom olika händelser-

1b. Dessa händelser kan vara kostsamma, men väldigt viktiga. Om jag var mer av en investerare än fashionista, skulle jag faktiskt anlita en guru inom modeområdet och bolla idéer med. Kanske t.om. starta ett samarbete? Först tänkte jag på Martina Bonnier såklart <3 (Dock tror jag inte hon skulle ge sig in i boutiquebranschen?) Sedan tänkte jag Emilia de Poret :) Du behöver en stilsäker, fashionforward och väldigt kunnig och erfaren modeguru som också har ett intresse av lyxsegmentet. Ni kan bolla allt från marknad/kunder/kollektioner/marknadsföring/branding.

2. Lokalen betyder så oerhört mycket. Skulle jag starta detta koncept, så är Bibliotekstaden och inuti Stureplan de enda utrymmen jag skulle fundera kring. Även här betyder rätt stråk, där kunder "går förbi" viktigt. Inte en bakgata eller runt någon hörna. 

3. Du måste också fundera kring att parallellt ha en webbshop och hur den ska vara uppbyggd, hur tänker du kring t.ex. nyhetsblad och visuell branding?

4. Marknadsföring och social media är en av de viktigaste nycklarna!! Det måste finnas en strategi och även ett samarbete med absolut rätt människor i modebranschen. Jag tror inte på Influencers för Influencers skull. Du måste göra din butik viktig och skapa ett begär. Välj inte människor som är involverade i många projekt, både från affordable mode och lyxsegmentet (Som ex. du vill inte ha någon som gör reklam för billigt mode för ett flertal olika bolag, samtidigt som den i sin podd uttalar att den enbart använder kashmirtröjer). Du måste samarbeta med väldigt erfarna personer med en autentitet i vilket mode de själva väljer att bära och även att de har ett genuint intresse att ingå i olika sammanhang där dina looker kommer att används. Hur ska olika mediala kanaler användas? Hur tänker du kring traditionell modemarknadsföring, social media och dina influencers? Det gäller att visualisera ett begär och hur gör du det på bästa sättet! Anlita rätt människor med erfarenhet och rätt kontaktnät och som brinner för din nisch, Emilia de Poret kan vara en sådan nyckelperson :)

Jag skulle kunna vara igång på den här frågan hela dagen, men jag har ju ett jobb att sköta! :) Så, om du har fler frågor och vill att jag ska gå djupare in i specifika analyser, kanske inom specika områden, så är du välkommen att maila mig på alice.schneiter@live.se

Ursäkta kortheten i inlägget och när jag läser igenom det ser jag hur snurrigt och ostrukturerat det är :0 Ändå, jag har alltid en vilja att svara på mina läsares frågor ska ni veta! Erik, lycka till! xoxo

 

 

 

Zuhair Murad

 

Cushnie et Ochs

 

Balmain

 

 

To Erik: I'm always happy when I get questions about fashion. My post this time is therefore for you! You talk about what ideas I have concerning opening up at a fashion store in Stockholm focused on the luxury segment. This is therfor the subject of this post! Here I present not only my ideas, but also a selection of looks right now for spring / summer, although I know that's not what would be appropriate for you in purchasing because in the fashion industry one must always be up to date and "one step ahead ". I have therefore made a sort of my very own analysis of what fashion I think is missing a store in Stockholm today! There is no edgy and fashionforward luxurystore within the segment party, events, glam and glitter in Stockholm today. The stores available (not flagship stores) are too messy with an excessive variety of products. I feel like they did not identify their customer segments at all? The global world is changing, with for example more and more e-commerce! I believe one must follow and try to predict the global fashion change, while at the same time acknowledging the change within Sweden and seeing strong new customergroups eg. from the Middle East that I feel have not received sufficient identification such as strong presumed customers. (As to set example, I have choosed wonderful looks from Zuhari Murad and Elie Saab) I have here posted looks from Ready-To-Wear in a sense of partyoutfits that should fit cutomers as fashion gurus, rock stars, models, the parnasses, upper class, and others customersgroup with strong fashionsense and a will to spend on fashion in boosting and creating there image:) The store should also ofc offer shoes / boots that fit the looks, about this I do feel that only a few brands should be sufficient. Bags and other accessoarer, I would keep away from. Better to be awesome with a focus, that blurry away initially. Well, here's an attempt to present a step by step short introduction:

1. You must start by identifying which customer segment you want to reach to create a desire for your products and succeed in them wanting to  visit your particular store. Once you have identified this customer segment, it is all about creating desire through some steps-

1b. These steps can be costly but very important. If I was more of an investor than fashionista, I would actually hire a guru in the fashion area to provide and discuss fashionbuisiness ideas. Perhaps, even start a collaboration? First, I thought of Martina Bonnier of course <3  (But I do not think she would enter the boutique business?) Then I thought about Emilia de Poret :) You need a stylish, fashionforward and very experienced fashion guru who also has a geniune interest in the luxury segment. You can brainstorm and analys everything from market / customers / collections / marketing / branding.

2. The location means so much. Should I start this concept, Bibliotekstaden and inside Stureplan are the only areas I would think about. Here too, right paths mean that your customerssegment easily "pass by". Not a back street or around any corner.

3. You must also think about having a webshop as an extra offer and how it should be built up. How do you think about fashionnews and visual branding?

4. Marketing and social media is important keys to your success !! There must be a strategy and also a collaboration with the absolute right people in the fashion industry. I do not believe in Influencers for the sake of just being Influencers. You must make your buisiness important and create a desire. Do not choose people who are involved in too many projects, mixed from both affordable fashion and luxury segment. (For example, you do not want anyone promoting cheap fashion for a variety of companies, while in his podd states that it only uses cashmere sweaters). You must work with highly experienced individuals with an authenticity in what fashion they choose to wear and also that they have a real interest in being included in different contexts where your looks will be used. How should different media channels be used? How do you think about traditional fashion marketing, social media and your influencers? It is a matter of visualizing a desire and how do you do it the best way! Engage the right people with experience and the right network of contacts and who are passionate about your niche, Emilia de Poret can be such a key person :)

I could be on this issue all day, but I have a job to do! :) So, if you have more questions and want me to go deeper into specific analyzes, maybe within specific areas, please feel free to email me at alice.schneiter@live.se

Excuse the shortness of the post and as I just wrote it from my heart, I do se it is not very well structured :O  Yet, I always have a will to interact wtih my readers! Erik: Best wishes! xoxo

 

 

 

Saint Laurent

 

Elie Saab

 

Alena Akhmadullina

 

David Koma 

 

 

 

 

 

All pictures from RTW Collections Spring2018 at www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 

 

 

 


0 COMMENTS