Luxury accessories - trend update !

14 December 2015

 

 

 

Jag återkommer nu till en artikel jag tidigare nämnt i höstas från affärssidorna i thestar.com. Mitt nya jobb har fått mig att tänka ännu mer på artikeln och vilka nya kundkretsar jag möter eftersom min nya arbetsgivare erbjuder varor i lyxsegmentet. De riktigt köpstarka kunderna har enligt artikeln en förkärlek för lågmälda och logofria modeprodukter och detta synsätt delas av ett växande antal rika kunder menar många trendexperter inom modeindustrin. Kunderna föredrar att punga ut enorma summor för unika produkter som är svåra att hitta, istället för igenkännbara handväskor från lyxiga varumärken. Detta skifte i köpsmak handlar till stor del för modehusen om att anpassa sig till ett ögonblick i high-end fashion när personlig smak och individualitet är det ultimata. Experter säger att förkärlek för mer diskreta lyxvaror också delvis har underblåsts av en politisk debatt om inkomstskillnader, som gör att köpstarka konsumenter anser att det är ”billigt” att bära en handväska som praktiskt taget tillkännager sin stora prislapp. Denna nya inställning har bidragit till att skapa en ny väg för några av jättarna inom lyxdetaljhandeln för t.ex. Gucci och Prada. Dagens lyxkonsumenter uppskattar inte uppenbara tecken på rikedom, i synnerhet enbart logoprodukter som dessa varumärken är kända för. Jag tror att det är därför också som ex.vis. Alessandro Michele gjort sådan succé för Gucci, genom att han gör logotypen som en bakgrund och låter applikationer och andra mönster stå ut som det betonade på accessoarerna. Dagens köpstarka konsumenter kommer fortfarande punga ut 10.000 kr för ett par klackar, men de vill att de inte ska vara korttidstrendiga i en tid när instagram, modebloggar och live-streamade catwalks visar att trenderna växlar snabbare än någonsin.

De lyxmärken som nu oroar sig för dagens utveckling försöker enligt artikeln att hastigt anpassa sig till sin nya verklighet. Louis Vuitton anlitade Nicolas Ghesquiere, en designer som i allmänhet betraktas som en av modevärldens ledande innovatörer, att fungera som sin nya kreativa direktör. När hans första kollektion för märket debuterade förra året, gick inte Ghesquiere ifrån logotypen helt men gav upphov till olika tolkningar: Men hans kreativa energi har ännu kvar att ta ett steg framåt vad det gäller försäljningssiffror. Gucci har också antagit en aggressiv strategi. I december förra året anställdes en ny kreativ direktör Alessandro Michele. Gucci begränsar också antalet nya produkter och öppnar allt färre butiker. Francois-Henri Pinault, verkställande direktör för Kering, Guccis moderbolag, har sagt under Guccis vd Marco Bizzarri, att "vi gör ett försök att förnya vilka produkter vi erbjuder " för att ge de en mer "modern identitet." Cheferna säger att det innebär inte att ge upp sin berömda GG logotyp helt och hållet, men att hitta nya sätt att tolka det - särskilt i deras högsta prisklasser, vilket vi nu sett i Alessandro Micheles kollektioner. Bottega Veneta, ett annat Keringägt lyxmärke som har sett bra försäljningstillväxt på sistone, är något som experterna pekar på som ett exempel på en high-end märke som har lyckats. Ett annat märke som modevärlden längtar till att se nya kollektionen för är Mulberry, där nytillträdde Johnny Coca i början av 2016 på London Fashion Week kommer presentera sin första kollektion . (Johnny Coca gjorde som alla vet succé när han gjorde bl.a. ikoniska handväskor för Celine).

Under mina år som modestuderande vid Stockholms Universitet har vi läst mycket om teoretikern Simmels teori ”trickle-down” om modeförändring som en process baserad på imitation av sociala eliter från sina sociala underordnade. Simmels modell av modeförändring utgick från tanken att modet först antogs av överklassen, och senare anammades av lägre klasser. Lågstatusgrupper försökte att erhålla högre status genom att anta klädmodet som användes av högstatusgrupper. Det här beteendet hävdade Simmel sätter igång en sort smitta, som i en sorts ”nedåtspiral” gör att stilar antogs av grupper med allt lägre statusnivåer. När ett speciellt elitstatusmode nådde fram till den lägsta klassen, så antog överklassen skyndsamt ett nytt mode, eftersom den förra stilen då hade förlorat sin attraktion genom sin klassbredd. Modeeliten i högsta statusgruppen försökte då ånyo differentiera sig som grupp, från sina underordnade genom att anta nya modestilar.

Det är enligt mitt sätt att se så att lyxkonsumenter vill särskilja sig som klass antingen genom att välja helt logofria varor eller numer istället välja varor där logon står i bakgrunden och designen med applikationer och dylikt får vara det som identifierar väskan. Köpstarka konsumenter vill också med all säkerhet skilja sig ifrån tanken, eller farhågan, att det de bär kan antas vara fejk och av lågkvalitet samt ofta på bekostnad av de svagaste i den globala modeindustrin. Själv skulle jag aldrig idag köpa en dyr väska med enbart logo från något av flitigt kopierade modehusen. Såklart bär jag produkter både med och utan ex.vis loggor som jag köpt eller tagit från min mors garderob, som Chanel, Gianni Versace, Hermes, Fendi, Mulberry etc. Skulle jag köpa en väska idag, skulle jag helt klart välja en klassisk Bottega Veneta, en Alexander Mcqueen clutch, en Gucci med logan i bakgrund och något vacker dekoration utanpå eller en väldigt ovanlig och limiterad Chanel. Jag ser också fram oerhört till 2016 och vad Johnny Coca kommer designa för Mulberry <3

I will now turn to an article I mentioned earlier in the fall from the business pages of thestar.com. My new job has got me thinking even more about the article and what new clienteles I encounter since my new employer offers products in the luxury segment. The really affluent customers mentioned in article prefer understated and logo-free fashion products, and this view is shared by a growing number of wealthy clients, according to many experts is this the trend in the fashion industry. Customers prefer to put out huge sums for unique products that are difficult to find, instead of recognizable handbags of luxury brands. This shift in consumer habits fashion houses has to adapt to in a moment of high-end fashion when personal taste and individuality is the ultimate. Experts say that the preference for more discrete luxury goods also partly is fueled by a political debate on income disparities, which allows affluent consumers to believe it "cheap" to carry a handbag that virtually announces its big price tag. This new approach has helped to create a new path for some of the giants in luxury fashion segment for example, Gucci and Prada. Today's luxury consumers appreciate not obvious sign of wealth as in particular solely logo products these brands are known for. I think that is one of the reasons that for instance. Alessandro Michele make such a success for Gucci, as his designes put the logo as a background and allows applications and other patterns stand out as it emphasized on the accessories. Today's affluent consumers will still put ut 1.000 dollars for a pair of heels, but they prefer it not be short-term fashionable in an era when instagram, fashion blogs and live-streamed catwalk shows that trends changes faster than ever.

The luxury brands are now concerned about current developments and seeks according to the article to quickly adapt to their new reality. Louis Vuitton hired Nicolas Ghesquiere, a designer who is generally regarded as one of fashion's leading innovators, to serve as its new creative director. When his first collection for the brand debuted last year, Ghesquiere did not abandon the logo completely, but gave rise to various interpretations: But his creative energy has left to take a step forward in terms of sales figures. Gucci has also adopted an aggressive strategy. In December last year the fashion house hired a new creative director Alessandro Michele. Gucci also limits the number of new products and opens up fewer stores. Francois-Henri Pinault, CEO of Kering, Gucci's owner company, said in Gucci's CEO Marco Bizzarri, "we make an effort to innovate the products we offer," to give a more "modern identity." The managers say that they do not give up its famous GG logo altogether, but seek to find new ways of interpreting it - especially in their highest price ranges, which we have now seen in Alessandro Michele's collections. Bottega Veneta, another Keringown luxury brand has seen good sales growth lately and Bottega Veneta is the brand which experts point out as an example of a high-end brand that has succeeded. Another brand the fashionworld awaits to see the new collection is for Mulberry, where the new creative director Johnny Coca in early 2016 at London Fashion Week will present his first collection. (Johnny Coca did as everyone knows success when he inter alia designed iconic handbags for Celine).

During my years as a fashion student at the University of Stockholm, we have read a lot about theorist Simmel's theory called 'trickle-down'. A theory of fashion change as a process based upon imitation of the social elites from their social subordinates. Simmel's model of fashion change started from the idea that fashion was first adopted by the upper class, and later taken up by the lower classes. Low-ranking tried to obtain higher status by adopting the fashion used by luxury consumers. This behavior claimed Simmel set off a kind contagion, as in a kind of "downward spiral" that makes the styles adopted by groups with increasingly lower status levels. When a special elite status fashion reached the lower classes and they adopted it, instantly the upper class urgently seek a new fashion, because the former style has lost its attraction through their class width. Fashionelite in luxury then tries again to differentiate themselves as a group, from their subordinates by adopting newfashion styles.

It is, from my view, a fact that luxury consumers tries to distinguish themself as a class, either by choosing logofree products or choose products where the logo is in the background and the design with applications and patterns may be what identifies the bag. Affluent consumers would also certainly want to apart themselves from the idea, or fear, that the bag they carry can be assumed to be fake and of bad quality and often at the expense of using the weakest in the global fashion industry. I myself would never nowadays buy an expensive logo-only-bag from any of diligently copied the fashion houses. Of course, I wear products both with and without logos that I purchased before or has taken from my mother's closet, like Chanel, Gianni Versace, Hermes, Fendi, Mulberry etc. Would I buy a bag today, I would certainly choose a classic Bottega Veneta, an Alexander McQueen clutch, a Gucci with logo in the background and some beautiful decoration at front or a very rare and limited edition Chanel. I also look forward immensely to the year 2016 and what Johnny Coca will design for Mulberry <3

 

 

Bags: Bottega Veneta bag (classic Veneta large), Alexander Mcqueen clutch and GUCCI python bag <3

 

 


0 COMMENTS