French laws against super-skinny models !!!

19 December 2015

 

 

Jag läste i The Mirror att Frankrike nu förbjuder "super-skinny" modeller från modevisningar och modereklam i enligt med landets nya hälsolagar. Modeller måste nu uppvisa ett läkarintyg för att bevisa att de är friska innan de tillåts att arbeta i modebranschen. Supersmala modeller kommer att förbjudas från catwalken, shower och reklam i Frankrike under en ny lag som syftar till ett slut av "förhärligandet av anorexi".

Enligt den nya lagen som nu kommer måste modeller visa upp ett läkarintyg för att bevisa att de är friska innan de tillåts att arbeta i modebranschen. Modeller som arbetar utan detta hälsointyg, och dem som anställer dem, kommer att riskera fängelse eller dryga böter.

Modechefer och modeller kommer nu att kunna straffas med sex månaders fängelse eller böter på upp till £ 50.000 för att använda underviktiga flickor i reklam eller på catwalken. Parlamentsledamöterna har nu gått med på att låta läkarna avgöra om en modell är för tunn med hänsyn till deras ålder , kön och kroppsbyggnad (tidigare diskuterades enbart BMI-gränser) Läkarintyg måste nu konstatera att en modell hälsa "har bedömts i synnerhet i fråga om allt ifrån BMI och kompatibilitet med utövandet av modellyrket".

De nya reglerna innebär också att tidningar som använder photoshop för att ändra en modells ansikts- eller kroppsform måste tydligt märka sina bilder som "förändrats". De nya hälsoreformer kommer också att slå ner så kallade pro-anorexia webbplatser som "uppmuntrar till extrem tunnhet" genom att uppmuntra människor till dieter. Det blir nu olagligt i Frankrike att "provocera en person att gå ner i vikt genom överdriven viktminskning och genom att uppmuntra förlängd näringsminskning som kan leda till hälsorisker eller döden".

Jag välkomnar detta och tycker det är beundransvärt att modehemlandet Frankrike går i spetsen mot denna form av ohälsa. Den nya reglerna som inte enbart utgår från BMI välkomnar jag också, eftersom hälsointyg utfärdade av läkare är mer rättvisande eftersom de tar hänsyn till kroppsbyggnad etc. Jag som har en BMI som ligger under 18, men lever helt utan ätstörningar som anorexi eller träningshets som ortorexi och har en väldigt tunn kroppsbyggnad och en nedärvd enorm förbränning, välkomnar förändringen. Även om förändringen skulle få några av våra supermodeller från Sverige, som enligt information lever i anorexi, bulimi och/eller ortorexi (och ibland måste ha näringsdropp) skulle få sluta i modellbranschen. Fast jag ser det som om de får möjlighet till ett långt och friskt liv istället <3.

 

I read in The Mirror that France now bans 'super-skinny' models from fashion shows and advertising under new health laws. Models will now need a doctor’s certificate to prove they are healthy before being allowed to work in the fashion industry Super-skinny models will be banned from catwalk shows and advertising in France under a new law aimed at ending end the ”glorification of anorexia”.

Under the new law, models will now need a doctor’s certificate to prove they are healthy before being allowed to work in the fashion industry. Models working without a health certificate and those who employ them will face jail or hefty fines.

Fashion bosses and models will now face six month prison sentences or fines of up to £50,000 for using underweight girls in advertising or on the catwalk.But MPs have now agreed to let doctors decide whether a model is too thin by taking into account their age, gender and body shape. Instead, medical certificates must now state that a model’s health ”has been assessed in particular in terms of body mass index and is compatible with the practise of the modelling profession”.

The new rules also state that magazines that use photoshop to change a model’s shape must label their photos as ‘touched up’. The new health reforms will also crack down so-called pro-anorexia websites that ‘incite extreme thinness’ by encouraging people to diet. It will now become illegal in France to ”provoke a person to seek excessive weight loss by encouraging prolonged nutritional deprivation that could lead to health risks or death”.

I welcome this laws and think it's admirable that fashioncountry France are taking action against this form of the illness. The new laws are not based solely on BMI and this I also think is right because health certificates are more accurate and takes into account, bodyphysique etc. I who have a BMI below 18, but are living without any eatingdisorder as anorexia or trainingdisorder as ortorexi, but have very thin physique and an inherited large combustion, this is a change I look forward to. Although the change may infect some of our supermodels from Sweden, who unfortunately according to information live in anorexia, bulimia and / or orthorexia (with occasional nutritiondrip) who would then end up quitting the modeling industry. But I see it as this will give them the opportunity for a long and healthy life instead <3


 

Ovan finns några bilder av min kropp från iår då jag var modell för Nathalie Schuterman. Jag har en BMI under 18, men är helt frisk som ni ser av bilderna :) Kläder i bildordning: Dolce&Gabbana, Herve Leger, The Row, Valentino, Stella Mccartney och Fendi. 

Fotograf Simon Pudas (klicka på foto för större bild).

 

Above you see some pictures on my body from this year when I was modeling for Nathalie Schuterman. I have an BMI below 18, but are in perfect health as you see in pictures :) Fashion in order by pic: Dolce&Gabbana, Herve Leger, The Row, Valentino, Stella Mccartney and Fendi.

Photographer Simon Pudas (click on image for lager picture)


 


0 COMMENTS