Saint Laurent - Hedi Slimane exit

01 April 2016

 

 

 

Nu har precis nyheten att Hedi Slimane avgår som ansvarig designer för Saint Laurent kommit ut. Modevärlden verkar chockad, men inte jag!

Vi måste se i ett större perspektiv hur lyxmode påverkas av en rad olika saker som bl.a. politiska-, sociala- och ekonomiska sammanhang och relationer. Vad många inte tänker på är hur geografin påverkar och att en lyxprodukt bär på ett viktigt kulturarv från sin härstamning. Von Wachenfelt har skrivit i Lyx och Begär om hur varje samhälle skapar sin egen lyx. Den nationella aspekten på lyx och då särskilt mode har jag läst mycket om vid modestudierna vid Stockholms Universitet. När det gäller kopplingen av nationalitet och modeprodukt har Eugene Paulicelli I Fashion under fascism tydigt visat hur mode använts för att försöka skapa, främja och definiera en nationell identitet. Hon skrev om Italien och med tyngdpunkt under fascismen. Även om den nationella rollen, vilken modet har använts till att definera, är särskilt synligt de år Italien styrdes av den fascistiska regimen, så används modet ständigt för att identifiera och marknadsföra sin nationalitet. Paulicelli framhåller att modets roll i skapandet av ett nationellt medvetande inte var unikt under fascismen, utan det hon funnit är snarare en bekräftelse på en tendens vars ursprung sträcker sig tillbaka i tiden åtminstone så långt som till renässansen och vars utveckling sträcker sig vidare ända fram till idag.

Kapferer J N and Bastien V har i The Luxury Strategy. Break the Rules of Marketing to Build Luxury Brands skrivit om utvecklingen om lyx från 1900-talet och framåt och att den minskat att vara en avskiljd värld bl.a. då den ständigt växande delen av befolkningen börjar kunna ta del av lyxen. Författarna identifierar 4 olika drivkrafter som orsaker bakom utvecklingen av lyx i världen: 1. demokratisering, 2. ökad köpkraft, 3. globalisering och 4. kommunikation. De menar att när alla dessa komponenter arbetar tillsammans så bidrar de till att få lyxen att öka. Det är alltså just den kombinationen av komponenter som ger ett modemärke inom lyxsegementet möjligheter att växa och ta marknadsandelar.

Didier Grumbach har i History of International Fashion skrivit om hur lyxmärken under de senaste decennierna genom beslut att överge sin licenspolitik återfått en ny identitet. Vad som är ytterst viktigt är det han skriver är att till skillnad från lyxmärken som diversifierar över tid, är modemärke övergripande och deras livslängd är kortare emedan det finns stora möjligheter till nya territorium.

Som jag ser det med utvecklingen under de senaste decenniet med den ökade andelen lyxprodukter som når allt fler konsumenter, globalisering och internetköp kommer ställa stora krav på förändring hos lyxmärkena. Eftersom vi påverkas av samtiden kommer bl.a globalisering och flykting-strömmar politiskt inte bara sätta nationalism inom politiken som en allt tydligare rörelse utan modet och lyxen påverkas av vårt samtida samhälle och därför tror jag att det kommer avspegla sig på lyxen. Lyxen kommer bli att mer nationalistisk. Värderingar som hantverk och inhemsk produktion är ord som används allt mer inom lyxsegmentet och även det nationella arvet. Min övertygelse är att Hedi Slimane, trots enligt mitt sätt och se är en underbar designer, så fortsätter han inte sin bana på Saint Lauren eftersom han skapar till en edgy, rockigt och L.A inspirerat samhälle. Modehuset Saint Laurent, tror jag iaf, vill hitta tillbaka till Yves och det franska. Faktiskt tycker jag om att se ett modehus rötter i dess kreationer :)

 

Just now the news that Hedi Slimane exit fashionhouse Saint Laurent has got out. Fashionworld is chocked, but not I!

We need to see the bigger perspecive about how luxury fashion is affected by a variety of things including political, social and economic contexts and relationships. What many do not realize is how geography influences and how a luxury product carries an important cultural heritage from its ancestors. Von Wachenfelt wrote in ”Lyx och Begär” about how every society creates its own luxury. The national dimension of luxury and fashion in particular, is something I have read a lot about during fashionscience studies at Stockholm University. The relationship of nationality and fashionproducts has Eugene Paulicelli written about in ”Fashion under fascism” where she has with clarity shown how fashion has been used to try to create, promote and define a national identity. She wrote about Italy and with focus under the years of fascism. Fashion has been used to define a national role, that is particularly visible those years Italy was ruled by the fascist regime, fashion was constantly used to identify and market a nationality. Paulicelli shows that fashions role in the creation of a national consciousness is not unique during fascism, what she found is rather a confirmation of a tendency whose origins stretch back in time, at least as far as the Renaissance and a development of which extends further until the present time.

Kapferer and Bastien has in ”The Luxury Strategy. Break the Rules of Marketing to Build Luxury Brands” written abot the development of luxury from the 1900s onwards and that it is declined to be a separated world including then the ever-growing part of the population which begins to take part of the luxury. The authors identify four different motivations as reasons behind the development of luxury in the world: 1. democratization, 2. increased purchasing power, 3. globalization and 4. communication. They believe that when all these components work together they help to increase the market of luxury. Thus it is precisely the combination of components that provide a fashion brand in luxury segment to find opportunities to grow and gain bigger market shares.

Didier Grumbach has in ”History of International Fashion” written about how luxury brands in recent decades by a decision to abandon its licensing policy been given a new identity. What is most important is what he writes about that unlike the luxury brands who diversify over time, fashion brand overall, their life is shorter because there are great opportunities for new territory.

As I see it, with the trend over the past decade with the increased proportion of luxury products that reach more consumers, globalization and internet purchases will place great demands on the change of the luxury market and brands. Because, we are influenced by contemporaries with things as globalization and political refugees and this do not just put nationalism in politics as an increasingly clear motion without fashion and luxury affected by our contemporary society, and therefore I believe it of course will reflect on the luxury. The luxury will become more nationalistic. Values ​​such as handicrafts and domestic production is words used more and more in the luxury segment and also the use of national heritage. My belief is that Hedi Slimane, although in my view a wonderful designer, his career at Saint Lauren is ended because he creates for a tough, rocking and L.A. inspired community. Fashion house Saint Laurent, I think anyway, want to find the roots and get back of Yves and the French. And I actually like to see the origin in a fashionhouse creations:)

 

Saint Laurent by Hedi Slimane, example from collection AW 2016-2017, pictures from www.vogue.co.uk. Please click on image for closer look. 

 

 


0 COMMENTS