Fashion science graduate - soon

11 April 2016

 

 

 

Nu har jag bara min fil.kand kvar! Det innebär att 150 hp är avklarade och vilken resa det har varit :) Antagningen till fil.kanden är baserad på hur höga betyg man har inom modevetenskap och eftersom jag snittar över B, så känner jag mig klar. Satsningen har nästan uteslutande varit modevetenskap. Problemet är att det är ett så nytt ämne så arbetsmarknaden har inte hängt med i utvecklingen, eller kanske snarare inte har kunskap i ämnet. När människor får veta att man studerar mode vid universitetet, så är ofta följdfrågan design eller textil? Modevetenskap verkar helt okänt, tyvärr även för många inne i modebranschen.

Modevetenskaplig utbildningen på universitetsnivå innebär ett djupare akademiskt sätt att se och analysera mode på. Det är inte alls något stylist- eller esteonom yrkesutbildning, utan det är en djup och svår vetenskapligt akademisk utbildning. Modevetenskapen går in i så många andra utbildningar som att vi berör ekonomiska studier genom att analysera och förutse just modemarknaden specifikt, istället för hela ekonomin som man studerar om man väljer att bli civilekonom. Vi går också in i pskologiämnen i det sätt vi närmar oss känslan av att bära "rätt kläder" och att t.ex. skapa identiteter. Historia är ett stort ämne där vi bl.a. analyserar modets roll i att skapa nationaliteter, vilket är en stor trend idag. Globaliseringen för tillverkning och försäljning på global marknad och modets förändrade villkor och förmodade nya hinder och möjligheter är också ämnen som en modevetare diskuterar och utvecklar. Hållbarhet och materialval har diskuteras djupt i kurserna. Modevetare kan också en hel del om film och medias roll för modet, bl.a. hur konsumenter påverkas av saker som imitationsteorier och hegonomi. Medias ansvar och skillnaden mellan moderedaktör och journalist, främst ur reklamaspekt är ett annat område. 

Fler ansvariga inom modebranschen borde skaffa sig kunskap om, och inse djupet i, denna relativt nya akademiska utbildning! Branschen skulle då få en boost och bli ett föredöme för andra länder i utvecklingen av mode inte bara via design utan även via modekunskap och utveckling av konstformen mode i sig.

 

Now I just have my BA left! This means that 150 credits are completed and what a trip it's been :) Admission to the BA is based on the high ratings  in the fashion science courses and because I have over B, I already feel accepted. Focus has been almost exclusively fashion studies. The problem is that it is such a new subject and the labor market has not kept up with the progress, or rather does not have knowledge of the subject. When people hear that I study fashion at the University, the following question is often; design or textile? Fashionscience seems completely unknown, unfortunately also for many within the fashion industry.

Fashion scientific education at university level involves a deeper academic way to view and analyze fashion. It is not at all to compare with stylist- or esteonom schooltraining, due to that it is a deep and difficult scientific academic education. Fashionscience as a subject goes into so many other programs that as for example we learna about economic studies and how analyze and predict the fashion market specifically, instead as the entire economy as you study if you choose to become an MBA. We also go into Phd subejcts in the way we approach the feeling of wearing  "right clothes" and how to create identities. History is a big topic which we, among other things, analyzes fashion's role in creating nationalities (which is a big trend today). The globalization of production and sales at the global market and fashion changed conditions and presumed new obstacles and opportunities are also subjects a fashionscience graduate known about and can discuss and develop. Sustainability and fabrics are discussed deeply in the courses. A fashion scientist also know a lot of film and media's role in fashion, including how consumers are affected by it thru things like imitation theories and hegonomi. Media's responsibility and the difference between fashion editor and journalist, mainly from advertising aspect is another area.

More powerful people in the fashion industry should acquire knowledge of, and realize the depth of, this relatively new academic education! The industry would get a boost and be a model for other countries in the development of fashion not only by design but also through fashion knowledge and development of the art form fashion itself.

 

 

 


0 COMMENTS